پرسش‌های متداول

1- آیا رعایت شیوه نامه در قسمت راهنمای نویسندگان در زمان ارسال الزامی است؟

بله رعایت کلیه مسائل شکلی قبل از ارسال مقاله به مجله الزامی بود و در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد.

2- آیا امکان ارسال مقاله به صورت همزمان به سایر مجلات و همایش ها وجود دارد؟

خیر، این کار مغایر با مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز موجب عدم بررسی مقاله می گردد.

3- آیا همه مقالات به داوری ارسال می گردند؟

خیر، تنها مقالاتی که واجد کیفیت علمی - پژوهشی بوده و مسائل شکلی را رعایت نموده باشند به داوری ارسال می گردد.