اعضای هیات تحریریه

سردبیر
نجادعلی الماسی
نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • almasiisu.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
سید حسین صفایی
سید حسین صفایی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • safaeiut.ac.ir
عباس کریمی
عباس کریمی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • infodrabbaskarimi.com
سید فضل‌الله موسوی
سید فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • mosaviut.ac.ir
دبیر تخصصی
سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی
سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق خصوصی

  • m.mostafaviisu.ac.ir
توکل حبیب زاده
توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق بین الملل

  • habibzadehisu.ac.ir
علی غلامی
علی غلامی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیر مسئول
سلمان  عمرانی
سلمان عمرانی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

حقوق کیفری و جرم شناسی

  • emraniisu.ac.ir