اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
علی غلامی
علی غلامی دانشیار ، دانشگاه امام صادق(ع) ، دانشکده معارف اسلامی و حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

  • a.gholamiisu.ac.ir
  • 021-88094001
سردبیر
نجادعلی الماسی
نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • almasiisu.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
نجادعلی الماسی
نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • hamidassadi90gmail.com
سید حسین صفایی
سید حسین صفایی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • safaeiut.ac.ir
عباس کریمی
عباس کریمی استاد دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

  • infodrabbaskarimi.com
سید فضل‌الله موسوی
سید فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

حقوق عمومی

  • mosaviut.ac.ir
دبیر تخصصی
سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی
سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی دانشیار دانشگاه امام صادق﴿ع﴾

حقوق خصوصی

  • m.mostafaviisu.ac.ir
توکل حبیب زاده
توکل حبیب زاده دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

  • habibzadehisu.ac.ir
علی غلامی
علی غلامی دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع) ، دانشکده معارف اسلامی و حقوق