اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سلمان عمرانی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

emraniisu.ac.ir

سردبیر

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiisu.ac.ir

دکتر سیدحسین صفایی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

safaeiut.ac.ir

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

infodrabbaskarimi.com

دکترسیدفضل‌الله موسوی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir

دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

m.mostafaviisu.ac.ir

دکتر توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

habibzadehisu.ac.ir

دکتر علی غلامی

حقوق جزا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.aligholami.ir
a.gholamiisu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد هاشمی سیاوشانی

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ilrisu.ac.ir
+982188082414