اعضای هیات تحریریه

سردبیر

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

safaeiut.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

infodrabbaskarimi.com

سید فضل‌الله موسوی

حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir

دبیر تخصصی

سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

m.mostafaviisu.ac.ir

توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

habibzadehisu.ac.ir

علی غلامی

حقوق جزا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.aligholami.ir
a.gholamiisu.ac.ir

مدیر مسئول

سلمان عمرانی

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

emraniisu.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد هاشمی سیاوشانی

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ilrisu.ac.ir
+982188082414