اهداف و چشم انداز

_تولید مقالات مبنایی و بنیادین در حوزه های گوناگون حقوق

_افزایش تولید ادبیات فقهی در پژوهش های حقوقی

_گسترش سطح دانش در حوزه های حقوق خصوصی و اسلامی