دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 53، مقالات پژوهشی، اردیبهشت 1400، صفحه 1-346 

مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

7. مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

صفحه 91-114

10.30497/law.2021.241314.3070

عباس منصورآبادی؛ هادی کرامتی معز؛ علیرضا کارگر شریف آباد


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

10. احسان بر خود

صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

12. تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

صفحه 245-274

10.30497/law.2021.238783.2836

علیرضا عالی‌پناه؛ سید حمید رضا ملیحی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

13. تأملی بر مفهوم برابری در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی

صفحه 275-296

10.30497/law.2021.15110.2808

معین صباحی گراغانی؛ ابوالفضل رنجبری؛ غلامحسین مسعود


مقاله پژوهشی(حقوق مالکیت فکری)

14. تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه

صفحه 297-312

10.30497/law.2021.239764.2934

مصطفی مظفری؛ مریم امینیان