علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. آثار «انحلال» عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند دوم ماده 733 قانون مدنی

صفحه 1-28

10.30497/law.2021.240540.3005

سید حسین صفایی؛ محمدهادی جواهرکلام


2. مبنا و قلمرو حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی

صفحه 29-52

10.30497/law.2021.15183.2820

مهدی حسن زاده


3. مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی

صفحه 53-72

10.30497/law.2021.240352.2990

شعله هاشمی؛ سید محمد تقی علوی؛ ناصر مسعودی


4. تحلیل چگونگی تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأملی بر نوع ارتباط اعتبار و واقعیت تجربی ـ اجتماعی در حقوق

صفحه 73-90

10.30497/law.2021.239791.2944

نرگس خالقی؛ مهدی شهابی؛ علیرضا فصیحی زاده


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5. مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

صفحه 91-114

10.30497/law.2021.241314.3070

عباس منصورآبادی؛ هادی کرامتی معز؛ علیرضا کارگر شریف آباد


6. تحلیلی بر مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و قوانین کیفری ایران

صفحه 115-154

10.30497/law.2021.14756.2776

مرضیه ناصری؛ داود داداش‌نژاد دلشاد؛ مرتضی براتی


7. امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 155-182

10.30497/law.2021.239737.2928

عرفان باباخانی؛ افشین عبداللهی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. احسان بر خود

صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

9. سازوکار و کیفیت استناد به «سیاست‌های کلی نظام» در دیوان عدالت اداری

صفحه 211-244

10.30497/law.2021.238945.2861

رضا بکشلو؛ هادی طحان نظیف


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

10. تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

صفحه 245-274

10.30497/law.2021.238783.2836

علیرضا عالی‌پناه؛ سید حمید رضا ملیحی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

11. تأملی بر مفهوم برابری در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی

صفحه 275-296

10.30497/law.2021.15110.2808

معین صباحی گراغانی؛ ابوالفضل رنجبری؛ غلامحسین مسعود


علمی - پژوهشی(حقوق مالکیت فکری)

12. تحلیل حقوقی حمایت از مالکین برند در برابر استفاده غیرمنصفانه

صفحه 297-312

10.30497/law.2021.239764.2934

مصطفی مظفری؛ مریم امینیان