دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1399، صفحه 291-586 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی

صفحه 291-318

10.30497/law.2020.10523.2151

عباس کریمی؛ محمود زمانی


مقاله پژوهشی(حقوق بین الملل)

2. مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

6. تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ

صفحه 415-438

10.30497/law.2020.13693.2639

حمیدرضا زنگی آبادی؛ احمد حاجی ده آبادی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

صفحه 539-560

10.30497/law.2020.238804.2837

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی قریشی