علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی

صفحه 291-318

10.30497/law.2020.10523.2151

عباس کریمی؛ محمود زمانی


علمی - پژوهشی(حقوق بین الملل)

2. مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی


علمی - پژوهشی (حقوق بشر)

3. تضمین موثر و حمایت قضائی از حقوق سیاسی شهروندان (در میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی و نظام حقوقی ایران)

صفحه 345-370

10.30497/law.2020.14704.2772

توکل حبیب‌زاده؛ سیدمحمدحسین پیغمبری


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. تبیین جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری از منظر حقوق تطبیقی، به همراه تحلیل آن بر مبنای ایده کارایی

صفحه 371-394

10.30497/law.2020.12447.2452

میلاد مشایخ؛ حسن بادینی؛ غفور خوئینی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 395-414

10.30497/law.2020.12670.2484

ولی رستمی؛ حسین محمدی؛ میلاد قطبی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ

صفحه 415-438

10.30497/law.2020.13693.2639

حمیدرضا زنگی آبادی؛ احمد حاجی ده آبادی


7. بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر

صفحه 439-460

10.30497/law.2020.15206.2827

محمد عارفی مسکونی؛ علی نجفی توانا؛ باقر شاملو


8. تأثیرپذیری نظام دادرسی کیفری اتهامی از مقامات تعقیب

صفحه 461-482

10.30497/law.2020.13485.2618

طیب علیپور؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ غلامحسن کوشکی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. قابلیت مطالبه زیان‌های مالی اشخاص در وضعیت زندگی نباتی با مطالعه تطبیقی

صفحه 483-516

10.30497/law.2020.239124.2873

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

10. مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج‌آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ش)

صفحه 517-538

10.30497/law.2020.75509

سید محمدهادی راجی؛ حسین احمدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

صفحه 539-560

10.30497/law.2020.238804.2837

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی قریشی


12. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

صفحه 561-586

10.30497/law.2020.15123.2812

حامد نجفی


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه علمی

10.30497/law.2020.75512