علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود

صفحه 1-20

10.30497/law.2020.2760

مهدی حسن زاده


2. تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

10.30497/law.2020.2761

علیرضا یزدانیان


3. مصادیق «طلاق به اختیار زوجه» در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران

صفحه 53-80

10.30497/law.2020.2762

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سیدسعید هاشمی؛ بهنام امیدی


4. توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه

صفحه 81-104

10.30497/law.2020.2763

سیدابوالقاسم نقیبی؛ محمدرضا بقایی


5. کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

صفحه 105-126

10.30497/law.2020.2764

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

صفحه 127-150

10.30497/law.2020.2765

سید علیرضا میرکمالی


7. نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان

صفحه 151-176

10.30497/law.2020.2766

عاطفه عباسی؛ عطیه رنگچی طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 177-200

10.30497/law.2020.2767

عباس میرشکاری؛ محمد حسامی


9. بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

صفحه 201-222

10.30497/law.2020.2768

سیدعلی خزائی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی سیاه بیدی کرمانشاهی؛ هادی دهنوی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

10. اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با نگاهی به آموزه‌های فقهی

صفحه 223-242

10.30497/law.2020.2769

رضا طجرلو؛ رامین مرادی مردای


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی

صفحه 243-266

10.30497/law.2020.2770

مهدی پناهی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

12. امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

صفحه 267-290

10.30497/law.2020.2771

مرتضی حاجی علی خمسه


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه علمی