دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 50، مقالات پژوهشی، بهمن 1398، صفحه 301-382 

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

مطالعه تطبیقی تضمینات خاص وصول مزد کارگر

صفحه 325-352

10.30497/law.2020.2694

حسن بادینی؛ سید حسین اسعدی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 421-448

10.30497/law.2020.2695

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی

صفحه 473-498

10.30497/law.2020.2697

حمید اسدی؛ اعظم مهدوی پور؛ سودابه رضوانی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

واکاوی جایگاه رئیس‌جمهور در حقوق اساسی ایران

صفحه 499-526

10.30497/law.2020.2698

آیت مولایی؛ فردین مرادخانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

امکان‌سنجی بازگشت حضانت مادر با جدایی از همسر دوم

صفحه 527-550

10.30497/law.2020.2699

سیدسجاد محمدی؛ سیدابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی