دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 48، مقالات پژوهشی، اسفند 1397، صفحه 279-520 

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

صفحه 447-466

10.30497/law.2019.2379

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

صفحه 467-494

10.30497/law.2019.2380

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی

صفحه 521-542

10.30497/law.2019.2382

امیرحسام موسوی؛ علی عمرانی