علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

صفحه 279-300

10.30497/law.2019.2372

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


2. بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

صفحه 301-318

10.30497/law.2019.2373

محمد رسول آهنگران


3. مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

صفحه 319-342

10.30497/law.2019.2374

محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده


4. مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه

صفحه 343-368

10.30497/law.2019.2375

علیرضا یزدانیان


5. حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

صفحه 369-396

10.30497/law.2019.2376

بهرام تقی پور؛ مهدی عباسی سرمدی؛ حسین عابدینی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

6. تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

صفحه 397-420

10.30497/law.2019.2377

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

صفحه 421-446

10.30497/law.2019.2378

حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی


8. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

صفحه 447-466

10.30497/law.2019.2379

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

9. واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

صفحه 467-494

10.30497/law.2019.2380

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


10. متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران

صفحه 495-520

10.30497/law.2019.2494

عاطفه عباسی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی

صفحه 521-542

10.30497/law.2019.2382

امیرحسام موسوی؛ علی عمرانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

12. تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی

صفحه 543-566

10.30497/law.2019.2383

هادی طحان نظیف


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه علمی

10.30497/law.2019.2384


14. نمایه

صفحه 567-583

10.30497/law.2019.2385