دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 45، مقالات پژوهشی، شهریور 1396، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

صفحه 5-28

10.30497/law.2017.2090

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

2. حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 29-56

10.30497/law.2017.2091

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

4. نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

صفحه 81-108

10.30497/law.2017.2093

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

7. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی