علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

صفحه 5-26

10.30497/law.2016.1955

ربیعا اسکینی؛ رضا نیازی شهرکی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

صفحه 27-48

10.30497/law.2016.1956

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جلیل محبی؛ زینب ریاضت


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

صفحه 49-74

10.30497/law.2016.1957

علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

صفحه 75-97

10.30497/law.2016.1958

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

صفحه 99-126

10.30497/law.2016.1959

امیر وطنی؛ حمید اسدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. وثیقه حکمی

صفحه 127-148

10.30497/law.2016.1960

عباس میرشکاری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

7. واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

صفحه 149-173

10.30497/law.2016.1961

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری