دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 44، مقالات پژوهشی، آذر 1395 

مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

صفحه 27-48

10.30497/law.2016.1956

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جلیل محبی؛ زینب ریاضت


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

صفحه 49-74

10.30497/law.2016.1957

علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

صفحه 75-97

10.30497/law.2016.1958

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

وثیقه حکمی

صفحه 127-148

10.30497/law.2016.1960

عباس میرشکاری


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

صفحه 149-173

10.30497/law.2016.1961

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری