دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، مقالات پژوهشی، اسفند 1394، صفحه 1-184 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

صفحه 26-46

10.30497/law.2016.1820

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

صفحه 91-113

10.30497/law.2016.1823

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

صفحه 139-161

10.30497/law.2016.1825

حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی