علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1. مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

صفحه 5-21

10.30497/law.2016.1819

ولی رستمی؛ حمیدرضا سلیمی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

صفحه 26-46

10.30497/law.2016.1820

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


3. مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

صفحه 47-68

10.30497/law.2016.1821

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ پوریا شیرخانی؛ محمد موحدی فرد


4. تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

صفحه 69-89

10.30497/law.2016.1822

سید مصطفی سعادت ‌مصطفوی


5. نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

صفحه 91-113

10.30497/law.2016.1823

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

صفحه 115-137

10.30497/law.2016.1824

مجتبی جاویدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

صفحه 139-161

10.30497/law.2016.1825

حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی