دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 40، مقالات پژوهشی، اسفند 1393، صفحه 1-233 

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

صفحه 55-77

10.30497/law.2015.1667

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

صفحه 101-132

10.30497/law.2015.1669

اسدالله لطفی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

صفحه 207-231

10.30497/law.2015.1673

جواد حسین زاده