علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)

صفحه 5-28

10.30497/law.2015.1665

سید حسین صفایی؛ جعفر عسگری


2. خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران

صفحه 29-54

10.30497/law.2015.1666

سید جعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

صفحه 55-77

10.30497/law.2015.1667

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


4. ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)

صفحه 77-100

10.30497/law.2015.1668

ولی رستمی؛ محمد برزگر خسروی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5. بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

صفحه 101-132

10.30497/law.2015.1669

اسدالله لطفی


6. تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران

صفحه 133-160

10.30497/law.2015.1670

سعید بیگدلی


7. آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه

صفحه 161-184

10.30497/law.2015.1671

محمدباقر پارساپور؛ مهدی اسماعیلی


8. مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

صفحه 185-206

10.30497/law.2015.1672

علی عباس حیاتی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

صفحه 207-231

10.30497/law.2015.1673

جواد حسین زاده