دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 38، مقالات پژوهشی، اردیبهشت 1393، صفحه 1-236