1. فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

صفحه 5-29

10.30497/law.2014.1556

محسن اسماعیلی؛ میلاد قظبی


2. ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه

صفحه 31-61

10.30497/law.2014.1557

سید عباس موسویان؛ محمدحسین عباسی


3. نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا

صفحه 63-90

10.30497/law.2014.1561

مهدی سلیمی؛ عباسعلی سلطانی


4. بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت»

صفحه 91-120

10.30497/law.2014.1564

توکل حبیب‌زاده؛ فرنگیس منصوری


5. حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه

صفحه 121-150

10.30497/law.2014.1566

سعید محسنی؛ سید محمدمهدی قبولی درافشان


6. بازجستی فقهی در ماهیت قوادی

صفحه 151-180

10.30497/law.2014.1568

محمد محسنی دهکلانی


7. مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی

صفحه 181-212

10.30497/law.2014.1569

مسعود اخوان‌فرد؛ محمدامین کیخافرزانه