دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مقالات پژوهشی، اسفند 1386، صفحه 1-282 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

تبارشناسی عدالت حقوقی

صفحه 5-44

10.30497/law.2012.1276

علیرضا عالی‌پناه