دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-336 

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

3. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. نسب طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 127-201

10.30497/law.2012.1265

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

5. رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 201-257

10.30497/law.2012.1266

حمید رضا نیکو گفتار صفا


7. تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول»

صفحه 287-319

10.30497/law.2012.1268

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدجواد ولی‌زاده