علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

صفحه 5-55

10.30497/law.2012.1262

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی


2. حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه

صفحه 55-92

10.30497/law.2012.1263

محمود باقری؛ مهدی رشوند بوکانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. نسب طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 127-201

10.30497/law.2012.1265

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 201-257

10.30497/law.2012.1266

حمید رضا نیکو گفتار صفا


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)

صفحه 257-289

10.30497/law.2012.1267

علی عباس حیاتی؛ حامد هادی


7. تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول»

صفحه 287-319

10.30497/law.2012.1268

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدجواد ولی‌زاده