دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مقالات پژوهشی، اسفند 1388، صفحه 1-260 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

صفحه 31-55

10.30497/law.2009.1249

سید مصطفی مصطفوی؛ طیب افشارنیا


عزل وکیل

صفحه 55-91

10.30497/law.2012.1250

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

صفحه 91-141

10.30497/law.2012.1251

مهدی چوپانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه

صفحه 189-243

10.30497/law.2012.1254

عاصف حمدالهی؛ بهزاد پورسید