علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

صفحه 5-24

10.30497/law.2012.1059

محمد حسن حائری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق

صفحه 25-62

10.30497/law.2012.1060

علی غلامی


3. بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی

صفحه 63-88

10.30497/law.2012.1061

وحید یامین پور


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه

صفحه 89-120

10.30497/law.2012.1062

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

صفحه 121-152

10.30497/law.2012.1063

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


6. مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

صفحه 153-188

10.30497/law.2012.1064

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

صفحه 189-206

10.30497/law.2012.1065

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی