دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 32، مقالات پژوهشی، اسفند 1389، صفحه 1-224 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

صفحه 5-24

10.30497/law.2012.1059

محمد حسن حائری؛ احسان علی اکبری بابوکانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه

صفحه 89-120

10.30497/law.2012.1062

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

صفحه 121-152

10.30497/law.2012.1063

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

صفحه 189-206

10.30497/law.2012.1065

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی