شناسنامه علمی شماره

1. جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-28

10.30497/law.2012.1019

محمد جواد جاوید؛ محسن نامی


2. حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم

صفحه 29-46

10.30497/law.2012.1020

علی غلامی


3. صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 47-78

10.30497/law.2012.1021

حمید اسدی؛ طیب افشارنیا


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی)

صفحه 79-100

10.30497/law.2012.1028

غفور خویینی؛ سهیل ذوالفقاری


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5. وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 133-150

10.30497/law.2012.1030

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی


7. شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 151-190

10.30497/law.2012.1031

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا