دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 34، مقالات پژوهشی، اسفند 1390، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

صفحه 101-132

10.30497/law.2012.1029

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 133-150

10.30497/law.2012.1030

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی