دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 36، مقالات پژوهشی، شهریور 1392، صفحه 1-204 (پاییز و زمستان 1391) 

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 27-46

10.30497/law.2013.1459

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

صفحه 127-156

10.30497/law.2013.1463

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی