علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 27-46

10.30497/law.2013.1459

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


3. تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم

صفحه 47-70

10.30497/law.2013.1460

علی مشهدی؛ اسماعیل کشاورز


4. تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر

صفحه 71-98

10.30497/law.2013.1461

میثم اکبری دهنو؛ محمدباقر پارساپور


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

5. نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

صفحه 99-126

10.30497/law.2013.1462

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

صفحه 127-156

10.30497/law.2013.1463

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق تجارت بین الملل)

7. بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

صفحه 157-188

10.30497/law.2013.1464

جنت داین؛ محمد آرین