تحلیل مفاد و آثار نظریه جعل و تقریر در تبیین ماهیت شرط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

10.30497/law.2021.238783.2836

چکیده

نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می‌گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می‌شود.
هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می‌گردد. در نهایت مشخص می‌شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می‌سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می‌کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می‌پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Contents and Effects of the Theory of making and fixity in Clarification of the Nature of the Condition

نویسندگان [English]

  • Alireza Alipanah 1
  • seyed hamidreza malihi 2

1 Assistant professor, faculity of law, Beheshti university, Tehran, Iran

2 student of tarbiat modares university

چکیده [English]

There has been presented a vast variety of theories upon the clarification of the Nature and Concept of the Condition, to which the acceptance of each has a direct effect on Ordinances as well as the Effects of the Condition. As one of the most prominent Works, there has been a Theory built by Seyed Mohammad Kazem Tabatabaei Yazdi and introduced as "The making & fixity".The purpose of this article is focused on the explanation and expansion of this Theory, the differences, criticisms and works that are accepted in terms of the Jurisprudence and Law. Finally, it is clear the Nature of Condition merely implies the making and Dictum the individuals tend to make to counterfeit them and the Religious Justifications certify their Validity. The aforementioned making takes on a different forms and in accordance with it the rights of the Person in whose favor a Condition is made against the Person who is responsible to perform a Condition are executed on the basis of the correct conditions and the status of the independent transaction over the corrupt condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition
  • making
  • fixity
  • commitment
  • proviso
دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 53
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 245-274
  • تاریخ دریافت: 19 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1400