تحلیلی بر مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و قوانین کیفری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، دامغان، ایران.

10.30497/law.2021.14756.2776

چکیده

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق‌دانان مجازات‌ها به سه دسته تقسیم می­شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می­نماید. مجازات تبعی که این مجازات‌ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می­گردد و در دادنامه قید نمی­شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون‌گذار است که در برخی موارد و محکومیت­ها قائل به اعمال مجازات تبعی می­باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می­باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می­باشد.
مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش­بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت‌های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Substantial Punishment of Apostasy from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Iranian Penal Code

نویسندگان [English]

 • marzieh naseri 1
 • Davood Dadashnejad Delshad 2
 • Morteza Barati 3

1 Student of Islamic Jurisprudence and Islamic Law, Islamic Azad University, Damghan Branch

2 Assistant Professor of Islamic Azad University of Damghan, Damghan, Iran

چکیده [English]

According to the Islamic Penal Code and the jurists' point of view, the penalties are divided into three categories:
1. The main punishment is the punishment provided by law for any offense and must be stated in a court order.
2. Supplementary punishment, which is mainly optional. In such a way that in the case of inadequacy, it will punish the offender with additional punishment.
3. Subordinate punishment. These penalties are applied in accordance with the main punishment for the offender and are not stated in the lawsuit and the judge is not involved in the application of the subordinate punishment. This is the legislator who in some cases and convictions applies the subordinate punishment. From the point of view of the Islamic Penal Code for the application of the subordinate punishment, in addition to the definite criminal conviction, it is also a condition for its execution. In other words, the punishment is subordinate to the punishment after the main punishment has been committed in deliberate crime.
Subsidiary punishment is derived from customary law and is not provided for in the penal jurisprudence of Islam and its criminal law as subsidiary punishment. However, in some penal jurisprudence books, in addition to the main punishment, it has also dealt with subordinate punishment, including deprivation of inheritance and deprivation of apostasy, including the importance of specific instances of subordinate punishment. Islamic jurisprudence and the penal system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subordinate Punishment
 • Legislative Background in Subordinate Punishment
 • Subordinate Punishment in Islamic Jurisprudence
 • Principles of Subordinate Punishment
 • The Concept of Apostasy
 • Apostasy in Islamic Jurisprudence
دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 53
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 115-154
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1400