مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار مدعو دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

10.30497/law.2021.241314.3070

چکیده

بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می‌تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می‌تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می‌کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت‌ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست‌های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles and alternative effects of juvenile criminal proceedings

نویسندگان [English]

  • abbas mansourabadi 1
  • hadi keramati moez 2
  • alireza kargar sharif 3

1 Associate Professor, University of Tehran (Corresponding Author)

2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, University of Tehran

3 PhD student in Criminal Law and Criminology, University of Tehran

چکیده [English]

Benefiting from alternative measures in the criminal proceedings is something that can be used and effective in different stages of the trial and even before it. These measures are very important for certain groups, such as children and adolescents, because they are in the age range that their inclusion in the criminal justice and judicial system can have many negative effects on their individual and social personality. To this end, the benefit of alternative measures for them is included in the laws of many countries, which can provide rehabilitation and prevent the recurrence of crime. In the meantime, the juvenile police, with interactive actions as officers and the first group in contact with the delinquent child, play a key role that requires giving them broad powers to take alternative action. These measures include a wide range of activities, the most important of which are the use of non-criminal intervention, family meetings, support services, official warnings, and the use of the interactive police authority in the rehabilitation of the offender so that he can Correct understanding of your wrong behavior and accepting responsibility for the behavior you committed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family meetings
  • restorative justice
  • non-criminal intervention
  • adjudication
دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 53
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 91-114
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1400