شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

10.30497/law.2020.75512

عنوان مقاله [English]

Abstract

دوره 21، شماره 52 - شماره پیاپی 52
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1399
  • تاریخ دریافت: 02 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1399