سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal and judicial protection mechanisms against private property for foreign direct investment

نویسندگان [English]

 • Mansour Akbari Araei 1
 • Reza Nikhkah 2
 • seyyed mahdi ghoreishi 3

1 PhD. student of Private Law, University of Urmia, Urmia, Iran.

2 Assistant Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Faculty of Literature, University of Urmia, Urmia, Iran

3 Assistant Professor of Islamic Law and Jurisprudence, Faculty of Literature, University of Urmia, Urmia, Iran

چکیده [English]

The present study is aimed at answering this question despite the fact that guaranteed private ownership has many effects and benefits on foreign investment and it leads to production and economic prosperity but it requires to provide legal and judicial protection mechanisms for this right. The legislature, in the law of encourage and support foreign investment, it makes foreign direct investment possible in areas where private sector activity is allowed, however, the rules and regulations of legal and judicial protection of private property in the country do not comply with investment rules and standards. However, changes have been made in the law of encourage and protect foreign investment and identified protections for investor property rights but this law failed to provide a proper legal and judicial framework providing the right environment requires protection of private property in other national laws, especially the constitution law in a way that leads to the efficiency of this right and is dynamic and attractive for the investor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • private property
 • Support
 • economy
 • development
دوره 21، شماره 52 - شماره پیاپی 52
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1399
صفحه 539-560
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1399