قابلیت مطالبه زیان‌های مالی اشخاص در وضعیت زندگی نباتی با مطالعه تطبیقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

خسارت‌های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان انسان‌ها و ابعاد پیچیده‌ای که دارند، امروزه بیش از پیش مورد توجهند. در طرح مطالب راجع به جبران خسارت‌های بدنی، دشواری‌های متعددی وجود دارد که چگونگی جبران زیان‌دیدگان در حالت زندگی نباتی از آن جمله است. کسانی که در اثر صدمه بدنی در این موقعیت قرار دارند، از یک سو دارای حیات هستند و کارهای غیر‌ارادی بدن خود‌به‌خود انجام می‌شود و از سوی دیگر به دلیل فقدان هوشیاری و شناخت پبرامون همچون مردگانند. مقاله حاضر در صدد است چگونگی جبران خسارت مالی این زیان‌دیدگان را بررسی و تبیین نماید. تحقق خسارت‌های مالی رابطه مستقیم با آگاهی و هشیاری فرد ندارد و حتی در صورت عدم آگاهی زیان‌دیه محقق می‌شود، با این حال تحقق زیان می‌تواند تحت تاثیر شرایط غیر قابل بازگشت زیان‌دیده در وضعیت نباتی با تردید رو‌به‌رو گردد. به نظر می‌رسد حیات متزلزل ایشان برای اندازه‌گیری همه زیان‌ها در این مدت پشتوانه محکمی ندارد، در حالی که جبران ضرر مربوط به هزینه‌های پزشکی و زیان‌های مالی مسلم، ضروری است. زیرا به هر حال ایشان زنده هستند و گرچه شرایط ویژه‌ای دارند، اما باید نسبت به زیان وارد بر ایشان ضمن در‌نظر‌گرفتن شرایط خاص، تعیین تکلیف نمود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی توصیفی است و منابع کتابخانه‌ای اساس مطالعه خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ability to claim financial losses for the person who has vegetative life with comparative study

نویسندگان [English]

  • Abbas Mirshekari 1
  • Fateme sadat Hosseini 2

1 Professor, Department of Islamic & Private Law, Tehran University, Tehran, Iran

2 PhD. in Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, The Personal injuries are more important because of their effects on the body and soul of man and Also their Complex dimensions they have found. There are numerous difficulties about this subject and the assessment and compensation of personal injuries for the people who are in vegetative life, is one of them. These Damaged persons, on one hand are live, because they can breath normally and totally the involuntary body activities are done by it self. On the other hand, they don’t have any cognitive activities and they don’t have awareness about the environment. This research wants to study about the compensation of financial damages for these persons who are in mentioned condition. We should pay attention that their live is non-deployed and this has special effect. Any way it looks like that medical expenses and the cost of living can be asked and Also, The loss of income, but with special attention about their condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Personal Injuries"
  • "Vegetative Life"
  • " Diyah"
  • "Loss of earning"
  • "Loss of medical expenses"
دوره 21، شماره 52 - شماره پیاپی 52
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1399
صفحه 483-516
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 مهر 1399