تبیین جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری از منظر حقوق تطبیقی، به همراه تحلیل آن بر مبنای ایده کارایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت ناشی از عیب تولید که از موضوعات خاص مسئولیت مدنی به معنای عام محسوب می‌شود چندیست که جایگاه مناسب خویش را نزد حقوق‌دانان و اندیشه‌وران عرصه مسئولیت به دست آورده است، این توجه در راستای پاسخ به نیاز جوامع توسعه‌طلب کنونی به وجود آمده و رفته‌رفته نیز گسترش یافته است، اما در میان عمومات مسئولیت مدنی تولید‌کننده معیب، که میراث خوار دکترین مسئولیت بوده و با اندکی کنکاش و در کسری از ثانیه به ابهامات نظریه‌پردازان پاسخ می‌دهد، پرسشی پیرامون جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری در پرتو نقص علم همگانی در زمان تولید و عرضه محصول معیب بیش از پیش موجبات اندیشه‌ورزی را در این خصوص فراهم آورده است، که رهاورد این تفکر نزد کشورهای ترقی‌طلب، یافتن جایگاه مناسب دفاع مزبور در متون قانونی آنها می‌باشد. حال، در این مقاله جهت یافتن پاسخ سؤال فوق بر آنیم تا اثبات نماییم خطر توسعه علم و فناوری در کجای هندسه حقوق مسئولیت مدنی ایستاده و دفاع مربوط به آن، چه میزان موجب کارایی نهایتاً بهره‌وری توسعه‌محور خواهد شد، کما اینکه با اندیشیدن تمهیداتی مطلوب می‌توان حقوق مصرف‌کننده را نیز حفظ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the legal status of defense related to the risk of science and technology development from the perspective of comparative law, along with its analysis based on the idea of efficiency

نویسندگان [English]

  • milad mashayekh 1
  • hassan Badini 2
  • Ghafoor khoeini 3
1 PhD Student in Private Law Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor Faculty of Law and Political Science, University of kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

The responsibility arising from the defect of production, which is one of the specific issues of civil liability in the general sense, has gained its proper position with lawyers and intellectuals in the field of responsibility for some time, this attention has been developed in response to the needs of the current expansionist societies, but among the general public civil liability of the manufacturer of the fault, which is the legacy of the doctrine of responsibility and with a small amount of research and in a fraction of the Seconds answers the ambiguities of theorists, a question about the legal status of defense related to the danger of the development of science and technology in the light of the defect of public science at the time of production and supply of the product has provided more and more thought in this regard, which leads to this thinking in the progressive countries, finding the appropriate position of the defense in their legal texts. Now, in this paper, we have investigated the answer to the above question to prove where the risk of science and technology development stands in the geometry of civil liability rights and its related defense, how efficient it will ultimately lead to development-oriented productivity, even though consumer rights can be preserved by considering appropriate measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheer responsibility
  • production flaws
  • development risk
  • Innovation
  • Efficiency
  • productivity
1 .( 1386)محمد بن احمد ،ابن ادریس حلی )السرائر بخش( ادریس ابن موسوعه ما. دلیل: . قم
.2.( 1384)حسن ،بادینی مدنی مسئولیت فلسفه .انتشار . تهران: سهامی
.3(. 1388حریری، محمدیوسف ( فرهنگ موضوعی تشریحی علوم اقتصادی انتشـارات :تهـران .
 روزنامه اطلاعات.
.4.( ق1405)خوانساری، سیداحمد المدارک جامع .صدوق . تهران: مکتب
.5 .( مدیریت فرایند ترسیم نقشه جـامع علمـی کشـور؛ 1385شاهین، آرش و مهبد، محمدعلی (
ها، کنگره ملی علـوم انسـانی. تهـران: های علمی دانشگاه مند و متوازن به رشته رویکردی نظام
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه
.6.( 1385)محمدحسـن ،صاحب جـواهر الاسـلام شـرایع شـرح فـی الکـلام جـواهر . تهـران:
 . الاسلامیه دارالکتب
.7 حقـوق در تطبیقـی ای مطالعـه : معیـوب کـالای از ناشـی مسئولیت« ).1386)محسن ،صادقی
». ایران و سوئیس بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه .)44، )
.8.( 1393)االله زاده، روح قاسم توسعه خطر حقوقی تحلیل .قم، قم، ایران دانشگاه .دکتری) (رساله
.9(. 1388مجید ( غمامی، بینی ضرر در مسئولیت مـدنی قابلیت پیش انتشـارات سـهامی :تهـران .
 انتشار.
.10 .« فرانسـه حقـوق درکننـده تولیـد مسـئولیت و زیاندیده از حمایت« ).1384)ناصر ،کاتوزیان
تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله .)68، )
.11.( 1384)ناصر ،کاتوزیان تولید عیب از ناشی مسئولیت .دانش . تهران: گنج
.12(. 1392 )کاتوزیان، ناصر الزامات خارج از قرارداد انتشارات دانشگاه تهران. :تهران .
.13 .( 1397)مشایخ، میلاد و خوئینی، غفور مسـئولیت ناشـی از عیـب تولیـد سه گفتار پیرامـون .
تهران: انتشارات مخاطب.
.14 مسئولیت ناشـی از عیـب تولیـد ). «1396نیا، مرتضی و خوئینی، غفور ( مشایخ، میلاد؛ شهبازی
». با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته مجله مجلس و راهبرد ).92) ،
.15(. 1388محمد ( معین، فرهنگ لغت معین انتشارات نامن. :تهران .
.16(. ق1411 )مکارم شیرازی، ناصر القواعد الفقهیه منین ؤانتشـارات مدرسـه فقهیـه امیرالمـ :قـم .
394 1399 پاییز و زمستان)، 52) پیاپیدوم ه، شمارویکم بیستسال
 .)السلام علیه(
.17.« توسعه سیر تحول مفهومی و نظری« .)1383 )احمد موثقی، مجله دانشکده حقـوق و علـوم
سیاسی دانشگاه تهران .252 -223 .صص ،)63 ،)
.18.( ق1430)بجنوردی، میرزاحسن موسوی فقهیه القواعد .ما . قم: دلیل
.19.( ق1400)نراقی، احمد الایام عوائد .. قم: بصیرتی
20.Barnett, tony (1989). social and economic development. new York: the
Guilfor.
21.Bondt, Walter de & Bocken, Hubert (2001). Introduction to Belgian Law.
netherlands: Kluwer Law.
22.Burrows, P. and Veljanovski, C. G. (1981). The Economic Approach to Law.
London: amazon.
23.Ewoud Hondius (2010) , The Development of Medical Liability , Cambridge,
Cambridge University Press.
24.Esteva, Gustavo (1992). development, in develope dictionary. London: oxford
university.
25.Fairgrieve, Duncan (2005). Product Liability in Comparative Perspective.
26.Cambridge: Cambridge University.
27.Haas, Maichael (1992). Polity and Society: Philosophical Underpinnings of
Social Science Paradigms. newyork: praeger.
28.He, Zhen and Liu, Hong (2011). "AComparative Study of Product Liability of
the United States and China". comparative study journal.Linger, Lori M.
(1990). "The ProductsLiability Directive: A Mandatory Development
RisksDefense". Fordham International Law Journal, Volume 14, Issue 2.
29.Key Rev state (1992). Burrows, P, Veljanovski.
30.Oliver Rieckers Gerland Spindler (2011). Tort Law in Germany, Kluwer Law
International pub.
31.Oxford university researcher (1998). Oxford dictionary. Oxford: oxford
university.
32.Posner, Richard A. (1985). "Wealth Maximization Revisited". Notre Dame
Journal of Law, Ethics and Public Policy 85.
33.Riggs, fred w. (1984). Development. social sciences concepts, London: west.
34.Rosselli, Fondazione (2002). Analysis of the Economic Impact of the
Development Risk Clause as provided by Directive 85/374/EEC on Liability
for Defective Products.
35.Rossmanith, H. P. (1993). Structural Failure: Technical, Legal and Insurance
Aspects. vienna: FN.
36.Shavell's, Steven (2004). Foundations of Economic Analysis of Law. Harvard:
Harvard University.
37.Vonbar, Christian (2009). Non-Contractual Liability Arising Out of Damage
Caused to Another. sellier: european law.