دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. بررسی تطبیقی دعوای غیرمستقیم در حقوق ایران، فرانسه و مصر با محوریت حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30497/law.2022.240103.2970

بهزاد جیهونی؛ سید محمد تقی علوی


2. بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام‌آوری قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30497/law.2022.242078.3138

رامین افتقاری؛ سیامک ره پیک؛ علی اکبر فرحزادی


مقاله پژوهشی (حقوق بشر)

3. حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی در پرتو نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30497/law.2022.242124.3142

شهرام سلامی؛ زهرا زارع اسفیدانی؛ رویا معتمدنژاد؛ سحر حسنی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. آثار بطلان عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند نخست ماده 733 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.30497/law.2022.241812.3115

محمدهادی جواهرکلام؛ سید حسین صفایی


5. مسئولیت مدنی اشخاص مشهور در تایید کالاها و خدمات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.30497/law.2022.242216.3150

عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی


6. مطالعه فقهی_حقوقی محرومیت معاون قتل عمد از ارث مقتول و دریافت مستمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.30497/law.2022.240751.3021

علی طهماسبی؛ علی شیرازی


7. جریان قاعده اصولی حکومت و بقای رابطه زوجیت و ترتّب آثار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.30497/law.2022.13589.3158

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ عاطفه ذبیحی


8. راهکارهای جلوگیری از بی‌تابعیتی در حقوق ایران در پرتو اصل منع بی‌تابعیتی و علل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30497/law.2022.241681.3106

توکل حبیب‌زاده؛ محمدمعین شاهینی


9. جبران خسارت ناشی از فسخ نکاح بر زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30497/law.2022.242387.3169

محبوبه مینا؛ هاجر یاسینی نیا


مقاله پژوهشی(حقوق تجارت بین الملل)

10. ساز و کار موثر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بانکهای ایرانی با نظر به ظرفیتهای فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.30497/law.2022.239565.2913

ملیحه عبدالرحیمی؛ علی رضائی


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

11. مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.30497/law.2022.242659.3203

سید محمد حسین کاظمی بازاردهی؛ حیدر امیرپور؛ محمدحسن شیبانی‌فر؛ سیدمحمد صدری؛ رضا محبی مجد