دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

بررسی انصاف ماهوی به عنوان مبنای الزام‌آوری قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1400

10.30497/law.2022.242078.3138

رامین افتقاری؛ سیامک ره پیک؛ علی اکبر فرحزادی