دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

1. مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.30497/law.2021.75931

احسان آهنگری؛ عابدین مؤمنی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. دلالت اقتضاء و نقش تفسیری آن در علم حقوق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1400

10.30497/law.2021.239198.2878

علی اکبر فرح زادی؛ فاطمه رضائی؛ فاطمه ابطحی


مقاله پژوهشی(حقوق تجارت بین الملل)

3. تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای‌مجازی با تکیه بر اسناد بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

10.30497/law.2022.242468.3177

امیر احمدی؛ یاسر یوسفی؛ اسلام باباخانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

10.30497/law.2022.242469.3174

محمدکاظم مهتاب‌‌پور


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

5. قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.30497/law.2022.242487.3179

امید رستمی غازانی


مقاله پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.30497/law.2022.11629.2325

صدیقه محمدحسنی؛ سید مهدی نقیبی


7. بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.30497/law.2022.15099.2806

عباس کریمی؛ بهنام شکوهی مشهدی


مقاله پژوهشی(حقوق کیفری)

8. تحولات قانونگذاری کیفری جمهوری اسلامی در مورد حبس با رویکرد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.30497/law.2022.241379.3080

غلامحسین الهام؛ امیر وطنی؛ محبوبه حسن زاده لیلاکوهی


مقاله پژوهشی(فقه مضاف)

9. قاعده «کُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتی) در اثبات ضمان مقنن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.30497/law.2022.242242.3154

مهدی محمدزاده


مقاله پژوهشی(حقوق عمومی)

10. نقش شورای نگهبان در تضمین همخوانی متن‌های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

10.30497/law.2022.241100.3052

عبدالمجید سودمندی


11. بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.30497/law.2022.242521.3182

مهدی ابراهیمی؛ محمدجواد رضایی‌زاده؛ محمد بهادری جهرمی