1. بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 301-318

10.30497/law.2019.2373

محمد رسول آهنگران


2. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 447-466

10.30497/law.2019.2379

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


3. واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-26

10.30497/law.2018.2140

محمود حکمت نیا؛ میثم نظری علوم


4. واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-159

10.30497/law.2017.2095

حسین هوشمند فیروزآبادی


5. بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-74

10.30497/law.2016.1957

علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری


6. وثیقه حکمی

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-148

10.30497/law.2016.1960

عباس میرشکاری


7. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

10.30497/law.2016.1838

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی


8. تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-156

10.30497/law.2016.1840

مژده ایوبی؛ مهدی شهابی


9. تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، ‌سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین‌المللى سازمان ملل متحد (1980)

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-224

10.30497/law.2637.1842

محسن رسوق


10. وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-124

10.30497/law.2015.1769

جواد نیک‌نژاد


11. حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 125-150

10.30497/law.2015.1770

عطاءالله بیگدلی


12. نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

10.30497/law.2013.1489

محمدحسن حائری؛ محمد لشکری؛ سمیرا سعیدی میرک محله


13. تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-128

10.30497/law.2013.1490

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمدمهدی تاتاری


14. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

10.30497/law.2013.1459

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


15. تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 71-98

10.30497/law.2013.1461

میثم اکبری دهنو؛ محمدباقر پارساپور


16. ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-156

10.30497/law.2013.1463

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی


17. بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-87

10.30497/law.2012.1242

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


18. ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 145-191

10.30497/law.2012.1245

سید مصطفی مصطفوی؛ سید علی اصغر رحیمی


19. اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-243

10.30497/law.2012.1246

عطاءالله بیگدلی


20. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 243-271

10.30497/law.2012.1247


21. بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-55

10.30497/law.2009.1249

سید مصطفی مصطفوی؛ طیب افشارنیا


22. عزل وکیل

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 55-91

10.30497/law.2012.1250

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


23. احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 189-243

10.30497/law.2012.1254

عاصف حمدالهی؛ بهزاد پورسید


24. آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-29

10.30497/law.2012.1255

حمید بهرامی احمدی


25. تقاص، سببی در سقوط تعهدات

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-69

10.30497/law.2012.1256

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور