موضوعات = فقه حکومتی
تعداد مقالات: 9
1. واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 467-494

10.30497/law.2019.2380

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


2. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-97

10.30497/law.2016.1958

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


4. مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-52

10.30497/law.2013.1487

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


5. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


6. مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-113

10.30497/law.2012.1243

محسن داوری


7. تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-145

10.30497/law.2012.1244

ولی رستمی؛ احمد نجفی


8. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-127

10.30497/law.2012.1264

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


9. تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-120

10.30497/law.2012.1278

مصطفی دانش‌پژوه