1. تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 415-438

10.30497/law.2020.13693.2639

حمیدرضا زنگی آبادی؛ احمد حاجی ده آبادی


2. مؤلفه‌های تأثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 399-420

10.30497/law.2020.2691

هدیه غلامرضایی آزاد؛ نسرین مهرا؛ غلامحسن کوشکی


3. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146

10.30497/law.2019.2542

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


4. حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-26

10.30497/law.2016.1955

ربیعا اسکینی؛ رضا نیازی شهرکی