1. مشروطه‌گرایی در جامعه بین‌المللی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 319-344

10.30497/law.2020.13658.2632

فضل الله موسوی؛ حسین خلف رضایی


2. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

10.30497/law.2013.1458

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


3. نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی)

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-126

10.30497/law.2013.1462

توکل حبیب‌زاده؛ اسماعیل آجرلو