1. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 561-586

10.30497/law.2020.15123.2812

حامد نجفی


2. قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 247-270

10.30497/law.2019.2547

علی طهماسبی؛ علی شیرازی


3. مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-206

10.30497/law.2015.1672

علی عباس حیاتی


4. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 243-271

10.30497/law.2012.1247


5. تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-98

10.30497/law.2012.1271

سید علی هاشمی