1. سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 539-560

10.30497/law.2020.238804.2837

منصور اکبری آرائی؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ سید مهدی قریشی


2. ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-148

10.30497/law.2018.2145

سمیرا متقی؛ آناهیتا سیفی؛ مجید درودیان