1. احسان بر خود

دوره 22، شماره 53، بهار و تابستان 1400، صفحه 183-210

10.30497/law.2021.239221.2882

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ احمد احسانی فر؛ سید محمد حسن سیادت؛ رضا پورموسوی


2. نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 561-586

10.30497/law.2020.15123.2812

حامد نجفی


3. تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

دوره 21، شماره 51، بهار و تابستان 1399

10.30497/law.2020.2761

علیرضا یزدانیان


4. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

10.30497/law.2019.2535

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


5. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-300

10.30497/law.2019.2372

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


6. مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-342

10.30497/law.2019.2374

محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده


7. ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 421-446

10.30497/law.2019.2378

حبیب الله رحیمی؛ نسرین خدارحمی


8. مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-68

10.30497/law.2016.1821

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ پوریا شیرخانی؛ محمد موحدی فرد


9. تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 133-160

10.30497/law.2015.1670

سعید بیگدلی


10. مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-206

10.30497/law.2015.1672

علی عباس حیاتی


11. جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 243-271

10.30497/law.2012.1247


12. مسؤولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-105

10.30497/law.2012.1257

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی