1. تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 395-414

10.30497/law.2020.12670.2484

ولی رستمی؛ حسین محمدی؛ میلاد قطبی


2. واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-124

10.30497/law.2019.2541

فاطمه افشاری؛ ولی رستمی


3. ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

دوره 18، شماره 46، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-96

10.30497/law.2018.2143

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ مهدی فلاحیان