1. بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 439-460

10.30497/law.2020.15206.2827

محمد عارفی مسکونی؛ علی نجفی توانا؛ باقر شاملو


2. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-184

10.30497/law.2017.2096

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی