1. احکام و آثار صحت تأهلی در اعمال حقوقی

دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399، صفحه 291-318

10.30497/law.2020.10523.2151

عباس کریمی؛ محمود زمانی


2. واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 257-278

10.30497/law.2018.2310

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق


3. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

10.30497/law.2016.1838

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی