نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار ادبی و هنری حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • آثار خاص آثار ایفاء در تعهدات قراردادی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 187-214]
 • آثار مشترک آثار ایفاء در تعهدات قراردادی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 187-214]
 • آثار وضعی قرارداد اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • آرای مشهور بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • آزادی اشتغال شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • آزادی انجمن مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • آزادی‌ معاملات حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • آسیب بدنی ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • آمایش سرزمین تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • آندره تنک تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]

ا

 • ابتکار قانون نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • ابزارهای مشتقه مالی وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • اتلاف جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 243-271]
 • اثبات حکم آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • اثر قرارداد اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • اجبار اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • اجتماع چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • اجماع بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • احتکار مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • احتمال مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • احسان تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 151-176]
 • احکام اولیه نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • احکام ثانویه نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • احکام حکومتی نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • احکام خیارات اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 191-243]
 • احکام فقهی مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • اخباری بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • اختیار اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • اختیار انتساب انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 5-25]
 • اختیار و علم متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • اختراع مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • اخلاق حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • اخلاق جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • ادراک متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • ایدز مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • ادله اثبات وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • اذن در ایفاء مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]
 • اراده بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 26-46]
 • اراده واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • ایران حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • ایران تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • ایران نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • ارتکاز عرفی شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • ارث بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 26-46]
 • ارزش اسمی تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • ارزش ذاتی تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 47-70]
 • ارزش مبادله‌ای تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • ارش بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • اساسنامه سازمان بین‌المللی کار مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • استعمارزدایی بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • استعمارگرایی بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • استقلال واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • استقلال قوا مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 87-120]
 • استقلال مالی واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • استیلاد وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • استمرار قانون اساسی ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]
 • استناد بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • استنباط حکم مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • اسرار تجاری شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • اسطوره‌شناسی حقوق تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • اسقاط خیارات اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 191-243]
 • اسقاط کافة خیارات اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 191-243]
 • اسلام فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • اسلام بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • اسناد بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • اسناد الکترونیک بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • اسناد تجارتی الکترونیکی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • اشتباه اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • اشتباه امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • اصل 167 خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • اصل اباحه تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 151-176]
 • اصل احتیاط مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • اصل آزادی قراردادی حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • اصل برائت واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • اصل حاکمیت اراده تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • اصل صحت جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • اصل صحت بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • اصل صلاحیت شخصی منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 145-197]
 • اصل‌گرایی رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • اصل لزوم جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • اصول حاکم بر داده‌‌های شخصی حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • اصول دادرسی واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • اصول فقه بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • اضطرار اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • اضطرار اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 49-68]
 • اعتبار حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • اعتباری بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • اعتباریات چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • اعتباریات ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • اعتماد عمومی حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • اعسار جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • اعلامیة جهای حقوق بشر مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 87-113]
 • ایفاء مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]
 • ایفاء آثار ایفاء در تعهدات قراردادی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 187-214]
 • ایفاء انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 5-25]
 • افساد فی‌الارض افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 25-62]
 • افق بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • ایقاع واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • اقتصاد نهادی خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • اقتصاص تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • اقدامات پیشگیرانه ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • اکراه اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • اکراه اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 49-68]
 • الغاء اثر ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • امارة مشروعیت تصرف مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • امضاء بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • امضای الکترونیک بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • امضاهای دیجیتالی قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • امین تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]
 • امنیت اجتماعی بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • امین مقصر تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]
 • انتخابات نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • انتساب تأدیه انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 5-25]
 • انتقال بیماری آمیزشی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • انتقال دین وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 151-186]
 • انتقال طلب بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • انتقال طلب وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 151-186]
 • انحصار مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • انسان فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • انسان‌شناسی اسلامی نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 99-126]
 • انسان‌محوری تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 47-70]
 • انکار دین تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • انگیزة مذهبی مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • انگیزه مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • انگیزه مذهبی علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • انگلستان حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • اهل خبره اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • اوراق بهادار ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • اوراق مرابحه ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • اوراکل قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]

ب

 • بار اثبات متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • باروری مصنوعی احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • باروری مصنوعی نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]
 • بازار مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • بازاریابی چندسطحی روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • بازار سرمایه وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • بازدارندگی بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • بازگشت ید امانی تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]
 • باطل(بطلان) عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • بانی ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • بانک نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • بانکداری بدون ربا نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • برات الکترونیکی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • برات کاغذی بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • براندازی افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 25-62]
 • برداشت عضو پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]
 • برداشت عضو وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • بزه‌دیدگی‌ جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 157-182]
 • بستانکار بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • بشر مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 87-113]
 • بی‌طرفی واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • بطلان ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • بیع سلف ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • بیع صناعات ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • بیع عین مرهون ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • بیع عین معین ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • بیع کلی فی الذمه ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • بیع موقوفه تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • بلاک‌چین قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • بیمه جنایات خطای محض عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • بنای عقل چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • بنای عقلاء شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • بودجه ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • بودجه دولتی واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • بورس کالا ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]

پ

 • پیاده شدن ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • پرداخت انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 5-25]
 • پرداخت الکترونیک ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 79-102]
 • پیشگیری مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • پیشگیری از جرم تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 181-212]
 • پورسانت مجموعه‌ای روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • پول ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 79-102]
 • پول اعتباری تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • پول الکترونیک ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 79-102]
 • پیوند اعضاء پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]

ت

 • تأخیر ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • تاریخ حقوق تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • تاریخ حقوق ایران خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • تاریخ مشروطه وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]
 • تأمین مالی ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • تبارشناسی حقوق تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • تبدیل تعهد بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • تبدیل تعهد وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 151-186]
 • تبدیل دائن بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • تجاری ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • تجارت الکترونیک بررسی قواعد حقوقی حاکم بر برات ‌الکترونیکی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 59-90]
 • تجارت متقابل ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • تجاهر مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • تجاوز به عنف وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • تجسس از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • تحدید الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • تحریم بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 27-48]
 • تحصیل دلیل وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • تراکم زدایی از تهران تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • ترک انفاق جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • تروریسم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 61-98]
 • تسبیب جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 243-271]
 • تسلیم ـ ضمان معاوضى ـ مالکیت ـ حق حبس ـ حقوق سوریه ـ حقوق ایران ـ کنوانسیون وین ـ بیع بین‌المللی ـ فقه تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، ‌سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین‌المللى سازمان ملل متحد (1980) [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 183-224]
 • تسلیم مال به بیمه‌گذار بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 101-132]
 • تشریفات حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • تصرف مالکانه حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • تظاهر مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • تعارض ادله نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 129-154]
 • تعارض مکانی قوانین کیفری حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • تعدّد اسباب نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • تعدد ضمان صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • تعدد مسئولیت عقد ضمان بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • تعدیل قضایی مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • تعدی و تفریط تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]
 • تعریف ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • تعزیر نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • تعزیر بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 27-48]
 • تعلیق وقف بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • تعهد تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]
 • تعهد مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 343-368]
 • تعهدات قراردادی آثار ایفاء در تعهدات قراردادی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 187-214]
 • تعهدات قراردادی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]
 • تعهد بیمه‌گر و بیمه‌گذار بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 101-132]
 • تعهد به پرداخت توسط ثالث ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]
 • تعهد به‌ حفاظت تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • تعهد قائم به شخص مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]
 • تغذیه تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 181-212]
 • تغییر اوضاع و احوال مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • تغییر موضوع آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • تفاوت(یا گسست) نسلی بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • تفسیر بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • تفسیر اساسنامه مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • تفسیر به نفع متهم بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • تفسیر قانون اساسی مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 155-193]
 • تفسیر قانون اساسی بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • تفسیر قضایی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • تفکیک قوا نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 99-126]
 • تقاص تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • تقصیر جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 243-271]
 • تقصیر تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 67-98]
 • تقصیر مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • تقصیر قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • تقصیر کیفری مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • تقلب نسبت به قانون مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 181-212]
 • تقلیل ثمن بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • تقنین فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • تقنین مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • تلف عین بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • تمامیت بازار حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • تمیز مالیت تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • تملیک مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 343-368]
 • توابع عقد توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • توابع مبیع توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • توابع مبیع؛ شرط ضمنی عرفی؛ قصد متعاقدین؛ قصد عرفی(همگان) شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟ [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 189-206]
 • توارث احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • توافق‌های مقدماتی مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 105-127]
 • تودیع حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • تورم تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • توزیع خسارت آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • توسعه ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 123-148]
 • توسعه پایدار بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • توصل الی الحق تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • توقیفی بودن عقود حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]

ث

 • ثالث مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 133-150]
 • ثبت حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]

ج

 • جامعه شناسی جنایی بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • جامعۀ سیاسی از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • جانشینی در بارداری نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]
 • جبران خسارت بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • جبران خسارت مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • جبران خسارت مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 109-124]
 • جبران خسارت تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • جبران خسارت از طریق شخصی مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 109-124]
 • جبران خسارت بدون مراجعه به دادگاه مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 109-124]
 • جحد مدیون تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • جرائم بدون بزه¬دیده وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • جرائم حق¬اللهی و حق¬الناسی وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • جرائم سیاسی درون‌سیستمی و برون‌سیستمی بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 5-55]
 • جرائم عمومی بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 5-55]
 • جرم مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • جرم مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • جرم نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • جرم‌انگاری مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • جرم‌انگاری واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]
 • جرم با انگیزه مذهبی علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • جرم سیاسی بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 5-55]
 • جرم علیه اخلاق افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 25-62]
 • جمع برای زنا بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • جمهوی اسلامی ایران ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 123-148]
 • جمهوری اسلامی ایران مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 87-120]
 • جنایت خطایی عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • جنبش‌های سرکوب‏گر تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • جنون مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 53-77]
 • جهاد ابتدایی حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • جهانی‌شدن بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • جهت حکمی واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]
 • جهت دعوا واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]
 • جهت موضوعی واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]
 • جهل مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • جهل بسیط مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • جهل به اوصاف خسارت بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 101-132]
 • جهل مرکب مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • جهل موضوعی و حکمی مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • جواز بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]

چ

 • چک ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]

ح

 • حادثه ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • حاکمیت پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • حاکمیت نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 99-126]
 • حاکمیت اراده حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • حاکمیت قانون پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • حبس جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • حرز تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • حرمت ازدواج تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • حریم خصوصی حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • حریم خصوصی حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • حریم خصوصی از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • حسبه مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 27-52]
 • حسن نیت جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • حسن‌نیت حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • حق حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • حق مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 87-113]
 • حق جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • حق حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • حق بر سلامت ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 123-148]
 • حق بر محیط زیست تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 47-70]
 • حق پوزیتیویستی حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • حق حفاظت تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • حق طبیعی حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • حقوق چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • حقوق حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • حقوق ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • حقوق اداری امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • حقوق ایران جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • حقوق ایران و مصر مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • حقوق اساسی جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • حقوق اساسی مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 87-120]
 • حقوق اسلامی حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • حقوق بشر حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • حقوق بشر مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • حقوق بشر اسلامی مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 87-113]
 • حقوق بشر دوستانه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 61-98]
 • حقوق بنیادین ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]
 • حقوق بنیادین کار مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 5-21]
 • حقوق بین‌الملل عرفی بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • حقوق تطبیقی تعهدات مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 45-84]
 • حقوق جزای ایران و فرانسه مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 5-31]
 • حقوق حیوانات تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 47-70]
 • حقوق خصوصی مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 181-212]
 • حقوق خصوصی امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • حقوق رقابت مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • حقوق رقابت حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • حقوق سهامداران اقلیت حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • حقوق طبیعی فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • حقوق عمومی حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • حقوق عمومی مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • حقوق عمومی از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • حقوق عمومی نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 99-126]
 • حقوق فرانسه اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • حقوق کیفری بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • حقوق مالکیت خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • حقوق مالیه عمومی واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • حقوق محیط زیست مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • حکم حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • حکمیت- استقلال- داوری- قاضی تحکیم- داور واکاوی فقهی مسئله استقلال داور [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 135-159]
 • حکم حکومتی فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • حکم وضعی بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • حکومت از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • حکومت مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 27-52]
 • حکومت اسلامی فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • حکومت اسلامی تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • حکومت قاعده لاضرر آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • حیل شرعی مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 181-212]
 • حمایت‌ جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 157-182]
 • حمایت قضایی سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • حمایت کیفری سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • حمل شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • حواله ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]

خ

 • خرابی مال موقوفه تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • خسارت بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • خسارت تأخیر کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • خسارت مرکب کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • خطای حاکم مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • خطر مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • خط¬مشی عمومی تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • خط‌مشی عمومی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • خلع بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • خواسته واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 521-542]
 • خودرو حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 29-56]
 • خودمداری واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]

د

 • داخل هواپیما ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • دادرس اساسی نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • دادرسی عادلانه واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • دادرسی کیفری از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • داده پیام بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 157-188]
 • داده‌‌های شخصی حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • دارایی‌ ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • دیالکتیک بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • دانش نوعی و شخصی شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • دعاوی مشابه آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • دفاع مشروع تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 151-176]
 • دکترین فعل و ترک‌فعل واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]
 • دلالت التزامی توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • دموکراسی مشارکتی تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • دِین بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • دین صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • دین ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]
 • دین نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • دیه بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]
 • دیه عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • دیوان عالی ایالات متحده مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 155-193]
 • دیوان‌عالی ایالات‌متحده رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • دیوان عدالت اداری ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • دوربین مداربسته تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • دوره پیش‌قراردادی مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 105-127]
 • دولت مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • دولت از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • دولت مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • دولت تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • دولت الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • دولت اسلامی رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]
 • دولت الکترونیک تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • دولت قانون‌مدار پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • دولت مدرن رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]

ر

 • رافع مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 53-77]
 • رأی نادر بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • راهکارهای غیرقضایی مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • رحم جایگزین احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • رحم جایگزین بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 27-46]
 • رسیدگی قضایی تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • رضا اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 39-72]
 • رضایت وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • رضاع بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 27-46]
 • رضاع تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • رفاه واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]
 • رفتارهای ضد رقابتی مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 153-188]
 • رقابت مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • روابط موقوف‌علیهم تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • روح پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]
 • روح قانون خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • رویه ‌قضایی قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • رئیس قوه قضائیه نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • رئیس مجلس شورای اسلامی ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]

ز

 • زیان‌دیده تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • زیان‌های اتکایی مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 105-127]
 • زیست‌محیطی ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • زنا وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 101-132]
 • زنا نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]

س

 • ساختار تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • سازمان‌یافتگی افساد فی‌الارض و جرایم علیه اخلاق [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 25-62]
 • سازمان برنامه و بودجه مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • سازمان‌های مردم‌نهاد تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • سیاست جنایی تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • سیاست جنایی بازپذیری تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • سیاست جنایی سرکوب‏گرانه تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 159-189]
 • سیاست‌گذاری بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • سیاست‌گذاری خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]
 • سیاست¬‌های کلی تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • سیاست¬‌های کلی نظام تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • سیاست‌های کلی نظام نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • سبب نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • سببیت نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • سبق تصرف مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • سررسید ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • سرزنش‌پذیری واکاوی جرم‌انگاری ترک‌فعل در تقابل دو اصل خودمداری و رفاه [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 195-216]
 • سرمایه اجتماعی بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • سرمایه‌گذار خارجی تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]
 • سفاح نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]
 • سقوط تعهدات مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 45-84]
 • سقوط خیار اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 191-243]
 • سقوط خیار بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • سقوط دین انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 5-25]
 • سلسله ‌مراتب قوانین جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • سلطنت حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • سلف ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • سلف موازی استاندارد ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • سلف-هلپ مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 109-124]
 • سنت بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • سنت و تجدد وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]
 • سند ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • سند رسمی نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 129-154]
 • سند معتبر نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 129-154]
 • سهام نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • سوء‌استفاده از حق مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • سوار شدن ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]

ش

 • شیء تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • شاخص سهام وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • شارع تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • شبه‌عقد روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • شبهه تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • شبهه حکمیه بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • شبهه موضوعیه بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • شخص اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • شخصیت حقوقی وقف بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • شرایط اساسی صحت قرارداد تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • شرط شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟ [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 189-206]
 • شرط ارتکازی شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • شرط ارتکازی وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • شرط تهدید مالی کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • شرط جزائی کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • شرط صفت وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • شرط ضمنی شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • شرط ضمنی وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • شرط ضمن عقد شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 151-190]
 • شرط ضمنی قانونی توابع مبیع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 121-150]
 • شرط عوض تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • شرط فسخ و فاسخ بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • شرط فعل معوّض مالی روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • شرط محدودیت کسب‌وکار شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • شرع فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • شرع حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • شرکت تجاری مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • شرکت‌های سهامی حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • شرکت‌های وابسته ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • شک مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]
 • شک بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • شکاف ارزشی بررسی علل گرایش به جرم و انحراف در ساخت اجتماعی جوامع در حال توسعه با تکیه بر تغییر ساختار خانواده ایرانی- اسلامی [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 63-88]
 • شهادت نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 129-154]
 • شورا تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • شورای عالی فنی مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • شورای نگهبان مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 87-120]
 • شورای نگهبان نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • شورای‌نگهبان رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • شورای نگهبان قانون اساسی مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 155-193]

ص

 • صیانت از قانون اساسی ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]
 • صحت ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • صغر مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 53-77]
 • صلاحیت ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • صلاحیت جهانی جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 157-182]
 • صنعت نفت خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 29-54]

ض

 • ضامن صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • ضامن جریره عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • ضرر آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • ضرر سنگین و جبران‌ناپذیر  مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • ضرورت تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 151-176]
 • ضمان ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]
 • ضمان تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • ضمان اجتماعی آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • ضمان اجتماعی مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • ضمانت اجرا اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 49-68]
 • ضمان تضامنی صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • ضمان قهری بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]

ط

 • طبیعت انسان فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • طرح دعوا تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • طلاق به عوض بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]

ظ

 • ظاهر حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 119-132]
 • ظاهر اراده نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • ظن مفهوم جهل [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 95-124]

ع

 • عاقله عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 51-78]
 • عدالت تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • عدالت ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • عدالت شرعی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • عدالت عرفی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • عدالت فطری جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • عدل جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • عدم اجرای قرارداد حمل و نقل ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]
 • عدم‌النّفع کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 5-55]
 • عدم حکم آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • عدم قابلیت استناد ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • عدم قابلیت استناد قرارداد مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • عدم نفوذ ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • عدم نفوذ واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • عرف جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • عرف نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]
 • عرف عام تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • عرف متشرعه بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • عزل وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 103-124]
 • عزل وکیل عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • عشار مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 27-52]
 • عصر غیبت حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • عقد عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • عقد اجاره تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • عقد حفاظت تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • عقد ضمان صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • عقد مرابحه ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • عقد ودیعه تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 101-128]
 • عقل فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • عقل بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]
 • عقلا جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • عقود احتمالی واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • عقود شانسی واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • عقود لازم بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • علم جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • علن مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • علنی بودن‌ واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • علوم سیاسی از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • عمل حقوقی عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • عمل‌گرایی رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • عین معین مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 343-368]
 • عوام گرایی کیفری بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]

غ

 • غرامت قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • غرر واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • غرر در بیمه بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 101-132]

ف

 • فایده‌گرایی تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 47-70]
 • فارکس تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • فاسد(فساد) عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 5-24]
 • فدیه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • فرامین رهبری جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • فریب قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • فرقه‌گرایی علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • فرهنگ چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 5-38]
 • فسخ عقود بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • فسخ قرارداد قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 247-270]
 • فسق مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • فضای سایبر جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 157-182]
 • فعل نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]
 • فعل نامشروع تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • فقه تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • فقه اسلامی الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • فقه امامیه اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • فقه امامیه جایگاه حسن نیت در فقه امامیه [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 33-57]
 • فقه امامیه امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • فقه امامیه نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • فقه امامیه اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 49-68]
 • فقه امامیه واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 467-494]
 • فقه اهل سنت جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • فقه حکومتی وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]
 • فقه سیاسی فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • فقه محیط زیست مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • فقه نظامات آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • فلسفه حقوق تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 85-120]
 • فوت ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999 [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 197-238]

ق

 • قابلیت ابطال قرارداد مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • قابلیت استناد قرارداد اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 141-172]
 • قابلیت انتساب متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • قاسم اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • قاعدة التعزیر لکل عمل محرم حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • قاعدة آمره بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 26-46]
 • قاعدة ید مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • قاعدة فقهی بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 5-31]
 • قاعده «التعریز لکل عمل محرم» بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 27-48]
 • قاعده فقهی از شناسایی « منع تجسس » به‌مثابه « قاعده‌ای فقهی» تا انعکاس آثار آن در نظام دادرسی کیفری ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 155-180]
 • قاعده کل مفت ضامن مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • قاعده لاضرر مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • قانون پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • قانون جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • قانون ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • قانون حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 115-137]
 • قانون تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • قانون اساسی خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • قانون اساسی پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • قانون اساسی نقد مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان‌شناسی اسلامی) [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 99-126]
 • قانون اساسی بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • قانون اساسی تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]
 • قانون اساسی نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • قانون حمایت از حقوق ناتوانان سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • قانونگذار تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • قانون گذاری تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • قانون مدنی تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]
 • قانون معتبر و مشروع تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 85-120]
 • قانون موضوع تبارشناسی عدالت حقوقی [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 5-44]
 • قانون نوشته خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • قانون و قانون‎گذاری وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 193-231]
 • قائف اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • قائم‌مقامی عینی ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 83-104]
 • قبض ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 33-50]
 • قبول وصیت شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • قتل عمد مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • قدرت خرید تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول» [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 287-319]
 • قرابت بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 27-46]
 • قرارداد فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • قرارداد اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • قرارداد نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]
 • قرارداد بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • قرارداد مطالعه تطبیقی آثار تقسیم قراردادهای ناقله به تملیکی و عهدی در فقه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 343-368]
 • قرارداد آتی وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • قرارداد اختیار معامله وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 207-231]
 • قرارداد پیش‌فروش ساختمان ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • قرارداد ضمنی روابط قراردادی در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 119-149]
 • قرارداد مشارکت در تولید تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]
 • قراردادها بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • قراردادهای هوشمند قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • قرض ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 5-26]
 • قسط جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 5-36]
 • قصد واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 257-278]
 • قصد قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]
 • قصد قربت بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • قمار واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • قمار تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • قوادی بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • قواعد فقه مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • قواعد فقهی و حقوقی مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 133-154]
 • قوانین طبیعی فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 7-32]
 • قوانین نفت و گاز ایران تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]
 • قوة مجریه از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • قول‌نامه ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • قوه قضاییه مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • قوه مجریه بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]

ک

 • کارشناس اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • کج‌روی و بزه‌کاری تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 181-212]
 • کشور از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • کشور اسلامی رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]
 • کشور میزبان تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 151-180]
 • کیفرشناسی بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • کلاه‏برداری مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 5-31]
 • کنوانسیون بیع بین‌الملل بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 55-87]
 • کنوانسیون ژنو حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 61-98]
 • کوچک سازی دولت تراکم‌زدایی حقوقی ـ اداری از تهران در پرتو اصول قانون اساسی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 97-122]

گ

 • گردش آزاد داده‌ها حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا) [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 173-196]
 • گروبندی واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • گزیر نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • گناه نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]

ل

 • لاضرر جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 243-271]
 • لیبرالیسم حقوقی حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • لحوق تصرف صرف مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • لزوم بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • لفظ نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]
 • لوایح قانونی نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • لوایح قضایی نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 55-77]
 • لواط بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]

م

 • م300 ق. م مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 45-84]
 • مادة 10ق.م حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • مادة 292 بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 105-129]
 • مادة 957ق.م حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 125-150]
 • مادر جانشین نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]
 • مادر جانشین بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 27-46]
 • مادرجانشین احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • ماده 196 قانون مدنی نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • ماده 219 قانون مدنی بازخوانی فقهی حقوقی اصل لزوم در قراردادها [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 301-318]
 • ماده680 ق.م عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • مال تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • مالیات مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 27-52]
 • مال عرفی تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • مالکیت الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • مالکیت ادبی و هنری حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 121-150]
 • مالکیت خصوصی الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 125-146]
 • مالکیت مافی‌الذمه مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 45-84]
 • مالکیت واقعی مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه) [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 257-289]
 • مانع مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 53-77]
 • ماهیت ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • ماهیت بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • ماهیت تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • ماهیت حقوقی ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 77-100]
 • ماهیت حقوقی ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 79-102]
 • ماهیّت دوگانه بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]
 • مبارات بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 447-466]
 • مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • مبنای قرارداد تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 129-156]
 • میت وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • مترجم اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 125-156]
 • متن‌گرایی رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 201-257]
 • مجازات بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • مجازت‏های اصلی مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 5-31]
 • مجعول شارع حق و حکم در فقه امامیه [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 65-86]
 • مجلس شورای اسلامی بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • مجلس شورای اسلامی مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • محاربه مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 215-264]
 • محاکمه و مجازات مضاعف منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 145-197]
 • محتکر مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • محیط‌ زیست مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌ [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 121-150]
 • محیط‌زیست تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 397-420]
 • مخاطره واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 5-26]
 • مداخلات تغذیه‌ای تأثیر تغذیه بر کج‌روی و رفتار مجرمانه با نگاهی به آموزه‌های دین اسلام [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 181-212]
 • مدیریت مشترک بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • مدیون بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • مذهب مصادیق جرائم با انگیزه‌های مذهبی [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 91-117]
 • مذهب علت‌شناسی جرایم با انگیزه‌ مذهبی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 1-24]
 • میراث مشترک بشریت بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • مراجع شبه قضایی مراجع ذیصلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 149-170]
 • مرتضع تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • مرضعه تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • مرگ مغزی پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 177-198]
 • مساحقه بازجستی فقهی در ماهیت قوادی [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 151-180]
 • مستقلات عقلی مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • مسؤولیت خارج از قراداد تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 67-98]
 • مسؤولیت قراردادی تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 67-98]
 • مسؤولیّت کیفری بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]
 • مسؤولیّت مدنی بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 37-67]
 • مسئولیت مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 53-77]
 • مسئولیت‌ مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌ [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 121-150]
 • مسئولیت پرداخت بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 31-55]
 • مسئولیت پیش‌قراردادی مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 105-127]
 • مسئولیت ضمیمه‌ای نقش تعدّد اسباب در تحقّق مسئولیت ضمیمه‌ای [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 147-168]
 • مسئولیت قراردادی تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]
 • مسئولیت کارمندان مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • مسئولیت کیفری مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • مسئولیت مدنی جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 243-271]
 • مسئولیت مدنی مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • مسئولیت مدنی تطبیق دیدگاه «آندره تنک» در خصوص مبنای مسئولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 133-160]
 • مسئولیت مدنی مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 185-206]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • مسئولیت مدنی مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 279-300]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی ناشی از تقنین [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 319-342]
 • مسئولیت مدنی ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • مسئولیت مدنی تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 25-50]
 • مسئولیت‌ مدنی مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌ [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 121-150]
 • مسئولیت مدنی دولت مسؤولیت مدنی دولت [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 69-105]
 • مشروطه خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • مشهود مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 91-141]
 • مصادیق آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • مصالح مرسله مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • مصاهره تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • مصلحت مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • مصلحت فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 5-29]
 • مضیق بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • مضمون‌عنه صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • مضمون‌له صحت تعدد ضمانت‌ها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 47-78]
 • معیار شخصی تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 181-208]
 • معاملات تحلیل فقهی بازار بین‌المللی فارکس با تکیه بر ممنوعیت آن در قوانین ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 77-96]
 • معاملات افست ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • معاملات جبرانی ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 127-156]
 • معاهدات دوجانبه بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 157-188]
 • معصیت بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 27-48]
 • مفهوم ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • مفهوم قانون خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • مقاصد شریعت مصلحت و مسائل نوظهور حقوق [دوره 12، شماره 33، 1390، صفحه 5-26]
 • مقاصّه تقاص، سببی در سقوط تعهدات [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 29-69]
 • مقام اداری امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • مقتضای وقف بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • مقررات رفتاری ابزارهای نظام قضایی برای مقابله با ایراد خسارات زیست‌محیطی با تأکید بر اصل اقدامات پیشگیرانه [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 421-446]
 • مکاتب حقوقی تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 85-120]
 • مکتب حقوقی اسلام تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام [دوره 8، شماره 26، 1386، صفحه 85-120]
 • ملاء عام بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 159-184]
 • ملت از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • منابع معتبر خلأهای تقنینی و اجرای فتوا در نظام قضائی ایران(تأملی بر اصل 167 قانون اساسی) [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 79-100]
 • منافع عمومی بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • منافع عمومی   مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 139-161]
 • منطقی بودن شرط شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار [دوره 16، شماره 41، 1394، صفحه 5-31]
 • منطقه الفراغ تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • منع محاکمه مجدد منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 145-197]
 • موانع تحقق مسئولیت کیفری متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • موجود بودن مورد معامله ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 145-191]
 • مؤسسات عمومی غیردولتی ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 73-96]
 • مؤسسات عمومی غیردولتی واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • موسع بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 141-159]
 • موصی‌له شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • موعد قرارداد نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]

ن

 • ناباروری بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 27-46]
 • ناتوانان سیاست‌های پاسخ‌دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و حمایت‌های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 51-76]
 • نجات از درون نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • نجات مالی (نجات از بیرون) نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • نسب نسب طفل متولد از رحم جایگزین [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 127-201]
 • نسب تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 69-89]
 • نظارت ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • نظارت امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 51-81]
 • نظارت تاملی فقهی در حرزیت مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 27-48]
 • نظارت نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 69-90]
 • نظارت واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 97-124]
 • نظام اداره شرکت‌ها حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • نظام حقوقی جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 151-179]
 • نظام حقوقی ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت [دوره 15، شماره 39، 1393، صفحه 213-249]
 • نظام حقوقی ایران حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • نظام حقوقی ایران متولی بار اثبات موانع تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 495-520]
 • نظام حقوقی آمریکا حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 369-396]
 • نظام حقوقی مدرن خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 57-80]
 • نظام‌سازی اسلامی تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • نظام سیاسی رهیافتی بر ساختار حقوقی ـ سیاسی دولت مدرن در کشورهای اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 91-118]
 • نظام سیاسی تأثیر صورت‌بندی ساختارهای حکومتی در نظام‌سازی اسلامی [دوره 19، شماره 48، 1397، صفحه 543-566]
 • نظام معاملاتی حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 55-92]
 • نظر اکثریت تحدید مرزهای مشارکت، نظر اکثریت در قرآن و سنت [دوره 11، شماره 31، 1389، صفحه 113-145]
 • نظریة حمایت حدأقلی حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • نظریة حمایت حدأکثری حقوق و اخلاق، از تلاقی تا تفاهم [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 29-46]
 • نظریه اراده باطنی نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • نظریه اراده ظاهری نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • نظریه نمایندگی نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 91-113]
 • نظم عمومی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • نظم عمومی ارشادی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • نظم عمومی پلیسی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • نظم عمومی حمایتی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • نفی حکم آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟) [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 5-29]
 • نفقه احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 189-243]
 • نفقه جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • نقص فنّاوری آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 161-184]
 • نقض تعهد قراردادی مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • نقض قابل پیش‌بینی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]
 • نقض قرارداد نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980) [دوره 15، شماره 40، 1393، صفحه 5-28]
 • نکاح جرم‌انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 169-194]
 • نکاح معاطاتی نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 63-90]
 • نگرانی مشترک بشریت بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت‌های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 91-120]
 • نهاد ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 27-49]
 • نهادهای حاکمیتی از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی [دوره 9، شماره 27، 1387، صفحه 99-128]
 • نهادهای فقهی مبانی فقهی حقوق محیط زیست [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 189-206]
 • نهاد واسط ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه [دوره 14، شماره 38، 1393، صفحه 31-61]
 • نهی از منکر نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 81-108]
 • نوصدرایی بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی [دوره 17، شماره 43، 1395، صفحه 5-26]

و

 • وجود حمل شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • ورشکستگی نجات از درون (Bail-in): امکان‌سنجی حقوقی و اقتصادی بکارگیری ابزار «نجات از درون» در نظام بانکداری بدون ربا ایران [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 217-246]
 • ویژگی‌‌های ذاتی و عرضی قانون پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 5-26]
 • وصیت وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • وصیت بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 26-46]
 • وصیت شروط صحت وصیت به نفع حمل در فقه و حقوق اسلامی [دوره 19، شماره 47، 1397، صفحه 209-234]
 • وصف اساسی اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • وصف فرعی اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 99-139]
 • وقف تحلیل فقهی– حقوقی بیع مال موقوفه [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 89-120]
 • وقف بر نفس بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران [دوره 18، شماره 45، 1396، صفحه 5-28]
 • وکالت عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • وکالت در فقه امامیه عزل وکیل [دوره 10، شماره 30، 1388، صفحه 55-91]
 • ولایت فقیه نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران [دوره 13، شماره 35، 1391، صفحه 73-94]
 • ولایت فقیه تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 28، 1387، صفحه 93-127]
 • ولایت مطلقه امر جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 34، 1390، صفحه 5-28]
 • ولایت مطلقه فقیه بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 155-179]
 • ولی شرعی وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو [دوره 10، شماره 29، 1388، صفحه 197-233]
 • ولی فقیه حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر [دوره 11، شماره 32، 1389، صفحه 121-152]
 • ولی فقیه مبانی اخذ مالیات‌های گمرک [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 27-52]

ه

 • هرمنوتیک بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامِر [دوره 8، شماره 25، 1386، صفحه 33-59]
 • همکاری شخص ثالث مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی [دوره 16، شماره 42، 1394، صفحه 47-68]
 • هنجارهای حقوقی مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط‌مشی عمومی در نظام‌های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون [دوره 14، شماره 37، 1393، صفحه 129-154]
 • هنجارهای قانون اساسی ارزیابی تطبیقی استمرار مبانی قانون اساسی در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آمریکا [دوره 18، شماره 46، 1396، صفحه 49-71]
 • هوش مصنوعی قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند: شرایط اعتبار و شیوه احراز آن [دوره 20، شماره 49، 1398، صفحه 271-300]

ی

 • ید امانی تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]
 • ید ضمانی تأملی فقهی ـ حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر [دوره 13، شماره 36، 1391، صفحه 71-98]