دوره و شماره: دوره 19، شماره 48، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1397، صفحه 279-520 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. مقابله با سوء‌استفاده از حق در شرکت‌های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر

صفحه 279-300

عباس کریمی؛ مهران لطفی فروشانی


3. مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

صفحه 319-342

محمد جواد ارسطا؛ مهدی ممی زاده


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

6. تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

صفحه 397-420

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


8. بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض

صفحه 447-466

همایون مافی؛ محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

9. واکاوی جایگاه اصول دادرسی عادلانه در فقه امامیه

صفحه 467-494

مهری زمان زاده بهبهانی؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. واکاوی فقهی ـ حقوقی جهت خواسته در دعاوی مدنی

صفحه 521-542

امیرحسام موسوی؛ علی عمرانی