دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-298 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگة چک و روابط اطراف آن

صفحه 5-26

اسماعیل نعمت الهی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 49-68

علیرضا نورآبادی؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. حمایت از انتقال‌گیرنده با حسن‌نیت در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 119-132

پوریا رضی؛ ابراهیم عبدی پور فرد


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. تبارشناسی مال : مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و غرب

صفحه 181-208

محمود کاظمی؛ رحیم پیلوار


11. مطالعه تطبیقی فروش خودیاری

صفحه 235-256

سید مهدی موسوی؛ احمد حسنی کارمزدی؛ احمد امیر معزی


12. واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات

صفحه 257-278

ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ سیدمحمدصادق موسوی؛ محسن امامی قشلاق