دوره و شماره: دوره 18، شماره 45، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-196 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران

صفحه 5-28

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ علی اکبر جعفری


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 29-56

رضا شکری؛ مهدی شیدائیان؛ سید محمود میر خلیلی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. خوانشی نو از دیدگاه‌های تحلیلی نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطه

صفحه 57-80

هادی طحان نظیف؛ رضا احسانی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

4. نسبت تعزیر با نهی از منکر در فقه امامیه

صفحه 81-108

مجتبی جاویدی؛ مهدی حمیدی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

7. بررسی اجرای علنی مجازاتها از منظر علم کیفرشناسی و آراء فقها

صفحه 159-184

محمدجواد پورحسینی؛ سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی