علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

صفحه 5-26

ربیعا اسکینی؛ رضا نیازی شهرکی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

2. تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

صفحه 27-48

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جلیل محبی؛ زینب ریاضت


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

صفحه 49-74

علی اسلامی پناه؛ بهزاد فرجام؛ حسین اسکندری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

صفحه 75-97

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

صفحه 99-126

امیر وطنی؛ حمید اسدی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. وثیقه حکمی

صفحه 127-148

عباس میرشکاری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

7. واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

صفحه 149-173

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری