علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1. بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی

صفحه 5-26

علی غلامی؛ محمد پورکیانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

صفحه 27-49

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. امکان‌سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

صفحه 51-81

محمدرضا ویژه؛ فاطمه افشاری


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

صفحه 83-104

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی


5. مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران

صفحه 105-127

سید علی خزایی


6. تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

صفحه 129-156

مژده ایوبی؛ مهدی شهابی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

7. جایگاه حمایت ازبزه دیدگان جرایم سایبری درمقررات کیفری حقوق داخلی وحقوق بین الملل

صفحه 157-182

ابراهیم اسلامی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، ‌سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین‌المللى سازمان ملل متحد (1980)

صفحه 183-224

محسن رسوق