دوره و شماره: دوره 17، شماره 43، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-238 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

صفحه 27-49

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

صفحه 83-104

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی