دوره و شماره: دوره 16، شماره 42، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-184 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

صفحه 26-46

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


5. نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

صفحه 91-113

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

صفحه 139-161

حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی