دوره و شماره: دوره 16، شماره 41، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-192 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

صفحه 5-31

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

3. عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت

صفحه 51-78

عبدالعلی توجهی؛ امیر اعتمادی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

صفحه 79-102

محمد سلطانی؛ حمید اسدی