دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-233 

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

صفحه 55-77

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


4. ماهیت حقوقی بودجه (سند یا قانون)

صفحه 77-100

ولی رستمی؛ محمد برزگر خسروی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5. بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

صفحه 101-132

اسدالله لطفی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

9. وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

صفحه 207-231

جواد حسین زاده