دوره و شماره: دوره 14، شماره 38، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-236 
2. ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه

صفحه 31-61

سید عباس موسویان؛ محمدحسین عباسی


3. نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا

صفحه 63-90

مهدی سلیمی؛ عباسعلی سلطانی


7. مقایسۀ تقلب نسبت به قانون و حیل شرعیه در حقوق خصوصی

صفحه 181-212

مسعود اخوان‌فرد؛ محمدامین کیخافرزانه