دوره و شماره: دوره 14، شماره 37، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-155 

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

2. مبانی اخذ مالیات‌های گمرک

صفحه 27-52

حسین‌علی سعدی؛ صادق الهام


4. نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین

صفحه 79-100

محمدحسن حائری؛ محمد لشکری؛ سمیرا سعیدی میرک محله